PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES

 • ¿Cál é o prazo para facer a preinscripción no máster?

Para másters oficiais da Universidade de Vigo non existe preinscripción propiamente dita. No seu lugar, hai un prazo de matrícula con carácter provisorio. O calendario, tanto  do primeiro período (xullo) como do segundo (setembro), está disponible en MATRÍCULA ou no sitio http://eees.uvigo.es

 • ¿Pódese facer a matrícula online no máster?

Sí, a través do enderezo http://matricula.uvigo.es. Para máis detalles ver a sección de MATRICULA, apartado Tramitación de Matricula, neste sitio web.

 • ¿Pódense enviar os documentos para matrícula escaneados?

Sí, a través do enderezo http://matricula.uvigo.es, no momento de formalizar a matrícula online. Porén é preciso entregar a solicitude e a documentación en papel no Rexistro da Universidade ou naqueles outros autorizados, incluido el envío por correo certificdao (ver a sección de MATRICULA, apartado Tramitación de Matrícula, neste sitio web) antes da data límite especificada. A Documentación debe ser remitida a:

Sección de Posgrao e Formación Continua
UNIVERSIDADE DE VIGO
Edificio de Xerencia e Servizos Centrais
Campus Universitario
36310 VIGO (Pontevedra)

 • ¿Qué documentación hai que presentar coa matrícula?
  1. DNI ou pasaporte.
  2. Formulario de solicitude de admisión da Universidade de Vigo debidamente cumprimentado (obtense en http://matricula.uvigo.es, a través dun pdf que xera a aplicación). .
  3. Título que dá acceso ao Máster Universitario .
  4. Expediente académico no caso de alumnos/titulados de fóra da Universidade de Vigo.
  5. Currículum vitae.
  6. Dúas cartas de aval de profesores de titulacións previas (valorarase).

Para alumnos de fora do EEES deberán estar debidamente legalizados o título, o expediente académico e o plan de estudos da titulación que da acceso ós estudos de máster.

Unha vez admitido/a:

 • Xustificante de pago de taxas ou de exención de taxas (se procede).